Regels t.a.v. lidmaatschap van de coöperatie

Let op! Dit zijn de regels voor het lidmaatschap, en komen voort uit de statuten van de coöperatie. Voor meer informatie verwijzen we naar de statuten. Deze zijn op te vragen bij het bestuur.

Lidmaatschap

 • De coöperatie kent leden. De algemene ledenvergadering kan in een reglement nadere criteria stellen voor het lidmaatschap.
 • Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Het bestuur bevestigt dit schriftelijk. Bij afwijzing is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering. In geval van een rechtspersoon zal deze zo veel mogelijk door dezelfde natuurlijke persoon binnen de coöperatie vertegenwoordigd worden.
 • Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen lid worden
 • Het lidmaatschap eindigt:
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging door de coöperatie;
  • door ontzetting;
  •  in geval van een natuurlijke persoon: door de dood van het lid;
  • in geval van een rechtspersoon: door ontbinding;
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur bevestigt de ontvangst hiervan schriftelijk.
 • Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan op elk moment door het bestuur worden gedaan. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen
  • wanneer het lid niet meer voldoet aan de eventuele vereisten die gelden voor het lidmaatschap, tenzij dit komt doordat de algemene ledenvergadering deze vereisten gedurende zijn lidmaatschap heeft gewijzigd.
  • wanneer een lid ondanks verschillende schriftelijke aanmaningen gedurende langer dan drie maanden niet (volledig) zijn financiële verplichtingen aan de coöperatie is nagekomen;
  • in geval van een rechtspersoon: indien de overheersende zeggenschap overde rechtspersoon aan een derde wordt overgedragen;
  • wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 • Het bestuur van de coöperatie kan een lid alleen uit het lidmaatschap ontzetten wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur zal het lid zo snel mogelijk informeren over het besluit tot ontzetting, onder opgave van de redenen. Het lid kan vervolgens binnen één maand in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk en is niet overdraagbaar.
 • De coöperatie houdt een ledenregister bij dat in elk geval de naam, het adres en de woonplaats of vestigingsplaats van de leden bevat, het email adres waarop met het lid gecommuniceerd kan worden, en de datum waarop het lidmaatschap is begonnen.
 • Ieder lid is verplicht om aan de coöperatie schriftelijk opgave te doen van zijn gegevens alsmede van wijziging daarvan.

Algemene ledenvergadering

 • Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
 • Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem

Contributies

 • De algemene ledenvergadering kan een contributie vaststellen die ieder lid jaarlijks moet betalen. De contributie voor 2023 bedraagt 25 euro per persoon
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar start, wordt de contributie berekend naar rato van het aantal volle kalendermaanden van het lidmaatschap in dat jaar.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 • De algemene ledenvergadering kan een entreegeld vaststellen dat nieuwe leden bij aanvang van hun lidmaatschap moeten voldoen.
Scroll naar boven