Veel gestelde vragen over de coöperatie

Coöperatie Dorpsbelang Nigtevecht U.A.

Op 7 december 2022 is de coöperatie opgericht met de naam “Coöperatie Dorpsbelang Nigtevecht U.A.“. De korte naam is Dorpscoöperatie Nigtevecht.

Het vestigingsadres is Jhr Huydecoperstraat 1, 1393 NV Nigtevecht.
Het KVK nummer is 88419789.
Het email adres is info@dorpscooperatienigtevecht.nl.

Wat is het doel van de dorpscoöperatie?

De coöperatie heeft als doel om de leefbaarheid van Nigtevecht in stand te houden en waar mogelijk te verstevigen middels een coöperatie voor:

  • het in brede zin in stand houden van voorzieningen in Nigtevecht, onder andere door het (doen) exploiteren van de dorpswinkel in Nigtevecht dit ter waarborging en verhoging van de leefbaarheid in Nigtevecht;
  • het stimuleren van het gebruik van duurzame, al dan niet lokaal opgewekte energie in Nigtevecht, het (doen) produceren van duurzame energie in Nigtevecht, direct of indirect ten behoeve van de Leden, het collectief (doen) inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar Leden, het bevorderen van energie- besparing door haar Leden, en in dat kader het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.
  • het uitvoeren van alle activiteiten die daaraan ondersteunend zijn.

Belangrijk om te weten is dat we opereren zonder winstoogmerk.

Wat is de aanleiding om de Dorpscoöperatie Nigtevecht op te richten?

De aanleiding om de coöperatie op te richten is het redden van de dorpswinkel. De coöperatie voert daarom de onder andere de volgende faciliterende activiteiten uit om de winkel te redden en in stand te houden:

  • Huren van de winkelruimte van de WUTA
  • Het beheren van de inventaris ten behoeve van de winkel
  • De verhuren van de winkel aan een winkelondernemer
  • Het organiseren van projecten ter verduurzaming van de winkel, verlagen van de kosten
  • Afstemmen met het dorp over de behoeftes en omzet verhogende activiteiten

Andere activiteiten gericht op het bevorderen van de leefbaarheid zullen volgen in de toekomst.

Wat is een coöperatie precies?

Een coöperatie kun je zien als een mengeling van een vereniging en een bv. Net als een vereniging heeft een coöperatie leden, met het verschil dat een coöperatie als een bedrijf kan functioneren. De coöperatie is een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan zelfstandig eigenaar zijn van goederen, personeel in dienst hebben en voor eigen rekening en risico de onderneming voeren.

De leden vormen het hoogste orgaan van de coöperatie. Zij benoemen of ontslaan het bestuur. Ook beslist de ledenvergadering over toetreding van nieuwe leden. Voor de dagelijkse gang van zaken is een bestuur actief, dat kan bestaan uit mensen die werken voor de coöperatie en leden daarvan.

Wie kan er lid worden?

Iedereen die in Nigtevecht woont of een binding heeft met Nigtevecht en zich vereenzelvigt met het doel van de coöperatie kan lid worden. Dat kunnen zowel individuele personen zijn, of bedrijven en instellingen. De minimale leeftijd is 18 jaar.

Een lid moet zich aanmelden bij het bestuur en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Het bestuur bevestigt dit schriftelijk. Bij afwijzing is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering. In geval van een rechtspersoon zal deze zo veel mogelijk door dezelfde natuurlijke persoon binnen de coöperatie vertegenwoordigd worden.

Ieder lid heeft stemrecht over zaken die de coöperatie aangaan. De regels van de coöperatie met betrekking tot stemrecht staan verder omschreven in de statuten.

Wat is de contributie voor het lidmaatschap?

Leden betalen een contributie aan de coöperatie. De contributie voor 2023 is voorlopig vastgesteld op 25 euro per lid per jaar. Met de opbrengsten van de contributie kan de coöperatie de organisatiekosten betalen, zoals bankrekening, het organiseren van de ALV, en andere activiteiten. De ALV kan een besluit nemen om de contributie aan te passen voor het volgende jaar.

Kan de coöperatie ook winst maken?

Onze coöperatie kan op zich wel een rendement hebben, maar dat kan alleen geïnvesteerd worden in maatschappelijke doelen. We zijn een coöperatie zonder winstoogmerk.

We hebben in onze statuten daarom bepaald dat onze coöperatie het eventuele rendement (winst) niet mag uitkeren aan de leden of oprichters. Eventueel rendement wordt toegevoegd aan het vermogen van de coöperatie en wordt ingezet voor maatschappelijke doelen van de coöperatie (lees hier de leefbaarheid van Nigtevecht). Verliezen worden op het vermogen van de coöperatie in mindering gebracht.

Wat betekent U.A. ofwel Uitgesloten Aansprakelijkheid?

De coöperatie heeft als volledige naam Coöperaties Dorpsbelang Nigtevecht U.A. De letters U.A. staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schuld die de coöperatie veroorzaakt. Uiteraard blijft het bestuur wel verantwoordelijk voor een goed bestuur.

Scroll naar boven